Contact

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

Contacteer ons

EXPERTISE |WCO & Begeleiding bij de dienst handelsonderzoeken

WCO procedures

U bent zelfstandige of U leidt een vennootschap en U ondervindt moeilijkheden die de continuïteit van Uw handelsactiviteit bedreigen? De WCO-procedure biedt mogelijk een uitweg.

De WCO-procedure is een procedure voor de Rechtbank van Koophandel die tot doel heeft om ondernemingen in moeilijkheden – die nog voldoende potentieel hebben – te behoeden voor een faillissement.

Wet Continuïteit Ondernemingen en schuldeisers

Vanaf de neerlegging van het verzoekschrift op de griffie geniet U bescherming tegen Uw schuldeisers. Dit houdt concreet in dat de stroom van gerechtsdeurwaarders en uitvoerende beslagen vrijwel meteen kan worden stopgezet.

Deze bescherming voor enkele maanden biedt U de nodige ademruimte om een structurele en duurzame oplossing te vinden in de vorm van:

  • een minnelijk akkoord: zijnde een akkoord met minstens twee schuldeisers (WCO type 1); of
  • een collectief akkoord: zijnde een akkoord over een reorganisatieplan dat aan alle schuldeisers ter stemming wordt voorgelegd (WCO type 2); of
  • een overdracht onder gerechtelijk gezag van het geheel of een gedeelte van de onderneming of van haar activiteiten (WCO type 3 of GROGG).

Daar waar een minnelijk akkoord geschikt is voor ondernemingen die moeilijkheden ondervinden met een beperkt aantal (maar wel belangrijke) schuldeisers, zal een collectief akkoord zich eerder opdringen bij ondernemingen die in de loop der jaren een onoverbrugbaar historisch passief hebben opgebouwd.

Bij een overdracht onder gerechtelijk gezag wordt door de rechtbank een gerechtsmandataris aangesteld die de overdracht zal verwezenlijken. De overdracht onder gerechtelijk gezag wordt voornamelijk aangewend om al dan niet rendabele activiteiten over te dragen in going concern. De verkoopprijs wordt aangewend ter voldoening van de schuldeisers.

Indien een bedreiging van de continuïteit van Uw activiteiten zich aandient, zullen wij voor U nagaan of de voorwaarden voor een WCO-procedure vervuld zijn en welke oplossing het best past voor Uw specifieke situatie. Gedurende de hele procedure behartigen wij Uw belangen voor de rechtbank en staan wij aan Uw zijde met praktisch juridisch advies. Een nauwe samenwerking tussen U als ondernemer, Uw accountants en Vanhoucke Law als advocaat is noodzakelijk om deze complexe procedure tot het gewenste einde te brengen.

U wordt opgeroepen voor de dienst handelsonderzoeken. Wat nu?

De dienst handelsonderzoeken bij de Rechtbank van Koophandel is in het leven geroepen met het oog op het opsporen van handelaars en vennootschappen in moeilijkheden. De griffie van de Rechtbank van Koophandel verzamelt allerlei gegevens –knipperlichten- die een indicatie vormen van ondernemingen in moeilijkheden.

Deze gegevens hebben onder meer betrekking op ondernemingen die hun wissels niet meer betalen, die sinds twee kwartalen hun sociale zekerheidsbijdragen, btw of beroepsvoorheffing onbetaald lieten zijn of die veroordeeld werden bij verstekvonnissen of vonnissen met betrekking tot een niet betwiste schuld. Indien na de oproeping en behandeling van het dossier de rechter echter van mening is dat de faillissementsvoorwaarden vervuld zijn (en er inmiddels geen WCO-procedure werd opgestart), kan de rechter de zaak doorverwijzen naar de procureur des Konings met het oog op het dagvaarden in faillissement.

Wij onderzoeken voor U op de dienst handelsonderzoeken het vertrouwelijk dossier en meer bepaald de probleemstelling.

Vervolgens verlenen wij in samenspraak met Uw financiële raadgevers gepast juridisch advies (welke stappen nog voor de verschijning dienen te worden genomen, welke mogelijkheden er zijn om de continuïteit van de handelsactiviteit op korte en lange termijn te verzekeren dan wel om de activiteiten op gecontroleerde wijze stop te zetten). Wij bereiden in samenspraak met Uw financiële raadgevers de nodige documentatie voor met het oog op de verschijning voor de dienst en begeleiden U uiteraard tijdens de uiteindelijke verschijning.

Mocht U juridisch advies en/of begeleiding nodig hebben, Vanhoucke Law staat U graag bij. Neem gerust contact op. Wij denken met U mee: in Uw belang.