Contact

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

Contacteer ons

Informatie overeenkomstig de dienstenwet

Vanhoucke Law / Uw advocaten en hun kantoor.

U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van Vanhoucke Law als advocaten ingeschreven aan de balie van Antwerpen, België. Het kantoor van uw advocaat is gevestigd te 2018 Antwerpen, Anselmostraat 2 en is per e-mail te bereiken via info@vanhoucke-law.be.

Uw advocaat oefent zijn beroep uit als vennoot/medewerker van de Vanhoucke Law BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Anselmostraat 2 en met ondernemingsnummer 0759.760.220, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De beroepsaansprakelijkheid van uw advocaat is via de Orde van Vlaamse Balies en haar makelaar Vanbreda Risk & Benefits verzekerd bij de NV AMLIN EUROPE. Deze polis beroepsaansprakelijkheid verleent onder de voorwaarden van de polis dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld en dit voor activiteiten die uw advocaat vanuit zijn in België gevestigd kantoor uitoefent. Zijn echter niet verzekerd, de eisen die tegen uw advocaat ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. De verzekering biedt een waarborg van 1.250.000 EUR per schadegeval.

Vanhoucke Law / Uw advocaten en hun dienstverlening

U kan bij uw advocaat terecht voor onder meer volgende diensten: juridische adviesverlening en bijstand en vertegenwoordiging in geschillen voor de rechtbanken en arbitrageinstituten. De prijzen van de dienstverlening worden bij voorkeur bij aanvang van de dienstverlening vastgelegd. Richtinggevende tarieven vindt u terug op: ERELONEN & KOSTEN

De algemene voorwaarden en bepalingen die Vanhoucke Law hanteert, kan u raadplegen op: ALGEMENE VOORWAARDEN. De overeenkomst die u met uw advocaat aanknoopt, is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd, behoudens een andersluidende dwingende wettelijke regeling.

Vanhoucke Law / Voor informatie of bij klachten

Geef ons Uw onmiddellijke opmerkingen indien onze diensten niet naar Uw volle tevredenheid zijn.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u uw advocaat bereiken per gewone post op het adres 2018 Antwerpen, Anselmostraat 2, per fax op het nummer 03/238.06.48 of op adres info@vanhoucke-law.be, of per telefoon op het nummer 03/238.77.99.

Opmerkingen: op uw verzoek verstrekt uw advocaat informatie over zijn/haar ereloon of de berekeningswijze. Uw advocaat is aan geen andere gedragscodes onderworpen dan deze van de OVB of zijn balie.
Ligeca is de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur.
De ombudsdienst probeert problemen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen buiten de rechtbank. Een cliënt die ontevreden is over de diensten van zijn advocaat, kan bij de ombudsdienst een klacht neerleggen.
Surf naar http://oca.ligeca.be/ voor mee info.