Contact

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

Contacteer ons

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Vanhoucke Law BV

1. Vanhoucke Law BV is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (burgerlijke vennootschap in de vorm van een CVBA), opgericht naar Belgische recht en stelt zich tot doel de advocatuur te beoefenen in de meest ruime zin van het woord. Haar advocaten zijn ingeschreven bij de orde van Advocaten te Antwerpen, Bolivarplaats 20 te 2000 Antwerpen.

2. Huidige algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door Vanhoucke Law BV, haar vennoten, medewerkers en personeel.

3. De aansprakelijkheid van Vanhoucke Law BV, haar vennoten en medewerkers is beperkt tot het netto dekkingsbedrag van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De beroepsaansprakelijkheid is gedekt door een collectieve verzekeringspolis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies bij de verzekeringsmaatschappij Etias Gemeen Recht. (onderlinge verzekeringskas onder het nummer 0165, met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, Rue des Croisiers 24) Indien er, om welke reden dan ook, geen uitkering uit hoofde van die verzekering mocht plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid van Vanhoucke Law BV, haar vennoten, medewerkers en personeel beperkt tot het bedrag van de door cliënt betaalde erelonen voor de door Vanhoucke Law BV vestrekte diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid.

4. De tarieven gelden vanaf 01/01/2014 “BTW exclusief”. De provisienota’s en staten van erelonen en onkosten zijn betaalbaar binnen 14 dagen na verzending. Bij gebrek aan tijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet tot op de datum van volledige betaling. In dat geval is eveneens een forfaitaire vergoeding verschuldigd voor administratie en buitengerechtelijke inningskosten ten bedrage van 10% van de hoofdsom, zijnde minimaal 50,00 EUR.

5. Vanhoucke Law BV is onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik in het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Ingevolge deze wetgeving is Vanhoucke Law BV ertoe verplicht haar cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van de identiteit op te vragen en te bewaren. Wanneer er feiten worden vastgesteld waarvan het kantoor weet of vermoed dat ze verband houden met witwaspraktijken of terrorisme, dient in overeenstemming met deze wetgeving de informatie te worden overgemaakt aan de Stafhouder van de Orde. Deze laatste beslist of de ontvangen informatie al dan niet wordt doorgemeld aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

6. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door en geïnterpreteerd naar Belgisch recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.