Contact

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

Contacteer ons

Privacy & Cookie policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

Vanhoucke Law BV
Anselmostraat 2
2018 Antwerpen
Tel: 03 238 77 99
Fax: 03 238 06 78
https://www.vanhoucke-law.be/
OND. RP. 0759.760.220

hierna “Vanhoucke advocaten”

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.vanhoucke-law.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 – Algemeen

Vanhoucke advocaten leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Vanhoucke advocaten stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Vanhoucke advocaten.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

– Zonder registratie: uw IP-adres en gebeurlijke locatie

– Bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;

– Bij het stellen van een vraag via de website: naam, voornaam, e-mailadres, tel.nr, adres

– Via cookies

2.2. Vanhoucke advocaten kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren:

– door gebruik van cookies (zie onderstaand);

– tijdens uw registratie en gebruik van de Website en/of de daarop vermelde mailadressen;

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Vanhoucke advocaten zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

–  Het verwerken van uw gegevens noodzakelijk voor de opening en behartiging van uw dossier waarin u ons raadpleegt voor juridische dienstverlening;

– Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Vanhoucke advocaten om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

– Het u toezenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor seminaries en events;

– In geval een vraag wordt gesteld: contacteren van de vraagsteller met het oog op het geven van een antwoord.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Vanhoucke advocaten, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Vanhoucke advocaten failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Vanhoucke advocaten geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Vanhoucke advocaten zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Vanhoucke advocaten uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Vanhoucke advocaten zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.3.  Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Vanhoucke advocaten uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Vanhoucke advocaten zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Vanhoucke advocaten en uzelf.

 

Artikel 5 – Uw rechten

5.1.  Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2.  Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Vanhoucke advocaten. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn.  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.3.  Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4.  Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.  Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.  Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@vanhoucke-law.be of per post naar Vanhoucke advocaten, Anselmostraat 2, 2018 Antwerpen of door gebruik te maken van het onderdeel “Stel hier uw vraag” op de website.

5.7.  Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.  Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Vanhoucke advocaten aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en medewerkers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

 

Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Vanhoucke advocaten en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

9.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

9.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Functionele cookies strekken ertoe de website meer gebruiksvriendelijk te maken door bijvoorbeeld uw voorkeurstaal te onthouden en zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de website. Deze mogen zonder uw toestemming geplaatst worden. Niet-functionele cookies, zoals analytische cookies, strekken ertoe de performantie van de website te verbeteren.

Onze website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Naam Type Vervaltermijn Doel
cookieconsent_dismissed Functioneel Geen vervaldatum Vertelt de site dat u het gebruik van cookies geaccepteerd hebt en voorkomt het tonen van de cookie-informatieboodschap bij uw volgende bezoeken.
_icl_current_language Functioneel 1 dag Houdt de taalkeuze bij van de gebruiker en is afkomstig van de WordPress plugin WPML.
wordpress_test_cookie Functioneel 1 jaar Test of de browser cookies heeft ingeschakeld.
_ga Niet-functioneel (3de partij) 2 jaar

Worden gebruikt om statistieken bij te houden over gebruikersinteracties op onze website met het oog op de verbetering van de performantie en zijn afkomstig van Google Analytics. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de verklaringen van deze partij op https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van deze verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.

_gid 2 jaar
gadwp_wg_default_dimension 1 jaar
gadwp_wg_default_metric 1 jaar
gadwp_wg_default_swmetric 1 jaar

9.4.  Uw toestemming:

Door gebruik te maken van deze site of door op ‘aanvaarden’ te klikken nadat u op de hoogte gesteld bent van ons cookiegebruik verklaart u dat u onze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig gelezen hebt en ermee instemt.

U kan de opslag van cookiebestanden beheren en voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. De te volgen stappen om deze instellingen te wijzigen hangen af van het type browser. Voor Chrome vindt u deze hier, voor Internet Explorer hier en voor Safari hier. Als u specifiek de Google Analytics cookies wilt uitschakelen, kan u gebruikmaken van de Google Analytics Op-out Browser Add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik meer kan maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@vanhoucke-law.be of per post naar Vanhoucke advocaten, Anselmostraat 2, 2018 Antwerpen of door gebruik te maken van het onderdeel “Stel hier uw vraag” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/