Contact

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

Contacteer ons

EXPERTISE | GRP en begeleiding bij de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden (KOIM)

Gerechtelijke Reorganisatieprocedures

U bent zelfstandige of U leidt een vennootschap en U ondervindt moeilijkheden die  de continuïteit van Uw ondernemingsactiviteiten bedreigen? Het Wetboek Economisch Recht ( WER) biedt een gans gamma aan lichtere ( vb aanstelling bemiddelaar) en zwaardere ( Gerechtelijke Reorganisatieprocedure of GRP) uitwegen.

De Gerechtelijke Reorganisatieprocedure en schuldeisers

Deze bescherming voor enkele maanden biedt U de nodige ademruimte om een structurele en duurzame oplossing te vinden in de vorm van:

  • Een minnelijk akkoord zijnde een akkoord met een of meer schuldeisers
  • Een collectief akkoord zijnde een akkoord over een reorganisatieplan
  • Een overdracht onder gerechtelijk gezag

Daar waar een minnelijk akkoord geschikt is voor ondernemingen die moeilijkheden ondervinden met een beperkt aantal (maar wel belangrijke) schuldeisers, zal een collectief akkoord zich eerder opdringen bij ondernemingen die in de loop der jaren een onoverbrugbaar historisch passief hebben opgebouwd.

Bij een overdracht onder gerechtelijk gezag wordt door de rechtbank een gerechtsmandataris aangesteld die de overdracht zal verwezenlijken. De overdracht onder gerechtelijk gezag wordt voornamelijk aangewend om al dan niet rendabele activiteiten over te dragen in going concern. De verkoopprijs wordt aangewend ter voldoening van de schuldeisers.

Op  1 september 2023 trad  de wet van 7 juni 2023 in werking. Dit is een omzetting van de Europese Richtlijn 2019/1023 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, kwijtschelding van schuld en beroepsverboden.

Door deze wetswijziging is het collectief akkoord onder GRP ingrijpend gewijzigd. Voortaan worden schuldeisers in “categorieën” ingedeeld waarbij elke categorie het akkoord moet goedkeuren met als  nieuwe ijkpunt de toets aan het belang van de schuldeisers.

Ook werd een nieuw figuur in het leven geroepen, zijnde de “herstructureringsdeskundige”. Hij wordt op verzoek van de schuldenaar of schuldeisers aangesteld en je kan diverse taken uitvoeren, waaronder bemiddeling, redactie van het reorganisatieplan, adviesverlening…

Een onderneming kan zich, via het nieuw ingevoerde stil faillissement of pre-pack, indien ze meent om in staat van faillissement te verkeren, een verzoekschrift neerleggen bij de ondernemingsrechtbank om zich failliet te laten verklaren, en dat de overgang van het geheel of een deel van haar activiteiten wordt voorbereid. Deze activiteiten zullen dan overgaan naar een verbonden onderneming.

Indien een bedreiging van de continuïteit van Uw activiteiten zich aandient, zullen wij voor U nagaan welke van de hierboven geschetste maatregelen het beste passen bij het profiel van Uw onderneming en of de voorwaarden voor een Gerechtelijke Reorganisatieprocedure mogelijk vervuld zijn.

Welke oplossing past het best voor Uw specifieke situatie?

Gedurende de hele procedure behartigen wij Uw belangen ten aanzien van Uw handelspartners en schuldeisers alsook voor de rechtbank en staan wij aan Uw zijde met praktisch juridisch advies. Een nauwe samenwerking tussen U als ondernemer, Uw accountants en Vanhoucke Law als advocaat is noodzakelijk om deze complexe procedures tot het gewenste einde te brengen en Uw onderneming naar een veilige haven te loodsen.

U wordt opgeroepen door de kamers van ondernemingen in moeilijkheden (KOIM). Wat nu? 

De kamer voor ondernemingen in moeilijkheden bij de Ondernemingsrechtbank is in het leven geroepen met het oog op het opsporen van handelaars en vennootschappen in moeilijkheden. Deze kamer Ondernemingsrechtbank verzamelt allerlei gegevens –knipperlichten- die een indicatie vormen van ondernemingen in moeilijkheden.

Deze gegevens hebben onder meer betrekking op ondernemingen die hun wissels niet meer betalen, die sinds twee kwartalen hun sociale zekerheidsbijdragen, btw of beroepsvoorheffing onbetaald lieten zijn of die veroordeeld werden bij verstekvonnissen of vonnissen met betrekking tot een niet betwiste schuld. Indien na de oproeping en behandeling van het dossier de rechter echter van mening is dat de faillissementsvoorwaarden vervuld zijn (en er inmiddels geen GRP-procedure werd opgestart), kan de rechter de zaak doorverwijzen naar de procureur des Konings met het oog op het dagvaarden in faillissement.

Wij onderzoeken voor U op de dienst ondernemingen in moeilijkheden  het vertrouwelijk dossier en meer bepaald de probleemstelling.

Vervolgens verlenen wij in samenspraak met Uw financiële raadgevers gepast juridisch advies (welke stappen nog voor de verschijning dienen te worden genomen, welke mogelijkheden er zijn om de continuïteit van de handelsactiviteit op korte en lange termijn te verzekeren dan wel om de activiteiten op gecontroleerde wijze stop te zetten). Wij bereiden in samenspraak met Uw financiële raadgevers de nodige documentatie voor met het oog op de verschijning voor de dienst en begeleiden U uiteraard tijdens de uiteindelijke verschijning.

 

Mocht U juridisch advies en/of begeleiding nodig hebben, Vanhoucke Law staat U graag bij. Neem gerust contact op. Wij denken met U mee: in Uw belang.