Contact

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

Contacteer ons

EXPERTISE | Financieel recht

Toegevoegde waarde inzake financieel recht en zekerheden

Financieel recht dekt als rechtsgebied een veelvoud aan financiële transacties, kredietverstrekking en daarop geënte zekerheidsconstructies.

Wanneer er een financieelrechtelijk vraagstuk speelt, kunt U het advies van onze advocaten waarschijnlijk goed gebruiken; een misstap is namelijk gemakkelijk gemaakt en de risico’s die u daarmee loopt, zijn in veel gevallen aanzienlijk. De wetten en regels op financieel gebied zijn zeer uitgebreid, uitermate complex en bovendien voortdurend in beweging. Geen ondernemer die dit alles volledig kan overzien.

Zekerheden

Zekerheden, onder te delen in persoonlijke en zakelijke zekerheden vormen een voor leken moeilijk sluitstuk bij de onderhandeling, interpretatie en afdwinging van overeenkomsten. Begrippen als kosteloze borg, hypothecair mandaat, hoofdelijkheid, … zijn complex en vragen bijzondere aandacht.

Vanhoucke Law loodst U doorheen dit mijnenveld zodat U met kennis van zaken Uw beslissingen neemt.

Toegevoegde waarde inzake financieel recht en zekerheden

Wat is onze toegevoegde waarde in financieel recht?

Vanhoucke Law beschikt over de relevante ervaring en expertise in deze materie om onze cliënten bij te staan inzake invorderingsdossiers op grond van kredietoverschrijding, leningen, roerende en onroerende beslagen, hypothecaire uitwinning, pandbeslag en pandverzilvering, uitwinning van borgen en medeschuldenaars, …

Elk financieel belang dienend

Tegenover de belangenbehartiging van kredietinstellingen en andere schuldeisers, staat deze van particulieren en ondernemingen lastens wie bewarende maatregelen werden genomen, wiens kredieten werden opgeschort of beëindigd, die als borg worden aangesproken of tegen wie een uitvoeringsprocedure werd opgestart.