Contact

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

Contacteer ons

EXPERTISE | Vennootschaprecht

U wilt een vennootschap oprichten, verlaten of ontbinden? Vanhoucke Law staat u hierin graag bij.

Het vennootschapsrecht en aandelen

Het vennootschapsrecht is de tak van het Privaatrecht en meer in het bijzonder het Ondernemingsrecht, die de werking van vennootschappen regelt. Ook de onderlinge rechtsverhoudingen tussen de aandeelhouders/vennoten horen daarbij.

Een vennootschap is een organisatievorm met als hoofddoel het realiseren van winst voor de eigenaars van de vennootschap. De gekozen rechtsvorm van de vennootschap bepaalt in hoge mate de verhoudingen tussen de aandeelhouders/vennoten en hun persoonlijke aansprakelijkheid.

Due diligence onderzoek en aandeelhoudersovereenkomst

Vanhoucke Law biedt u volledige juridische dienstverlening die zowel de preventieve fase bestrijkt, waarin wij u bijstaan in onderhandelingen en redactie van overeenkomsten, als de reactieve fase, waarin wij Uw rechten vrijwaren zowel in gerechtelijke als buitengerechtelijke procedures.

Onze advocaten staan diverse ondernemers, aandeelhouders en bestuurders bij met professioneel advies en begeleiden hen dagdagelijks bij het maken van grote en kleine keuzes. De zorgvuldige selectie van de voor U meest geschikte vennootschapsvorm, de opmaak van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten en andere accessoire contracten zijn zaken die U niet aan het toeval overlaat en waarin wij U een meerwaarde kunnen bieden. Wij willen Uw vennootschap, Uzelf als zaakvoerder of bestuurder of als aandeelhouder maximaal beschermd zien tegen alle mogelijke risico’s.

Wij komen U graag ter hulp zowel bij de oprichting, een fusie, een kapitaalswijziging of welke herstructurering dan ook.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De regels betreffende bestuurdersaansprakelijkheid hebben betrekking op de inhoudelijke invulling van de bestuurstaak. Op grond van deze regels moet een bestuurder immers op straffe van aansprakelijkheid een zorgvuldigheid aan de dag leggen bij de uitoefening van de bestuurstaak, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat elke onderneming een inherent risico inhoudt en een zekere beleidsmarge daarom noodzakelijk is.

U -als bestuurder- kan aansprakelijkheid oplopen voor een gewone bestuursfout, inbreuken op het WVV of de statuten, het verkrijgen van onrechtmatige financiële voordelen, onrechtmatige daad, kennelijk grove fouten die hebben bijgedragen tot het faillissement, fiscale en sociale-zekerheidsschulden et cetera…

Een schier onoverzichtelijk mijnenveld van burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden waarin wij U graag ter hulp komen al dan niet in samenspraak met toegevoegde experten per specifiek domein.

Mocht U juridisch advies en/of begeleiding nodig hebben, Vanhoucke Law staat U graag bij. Neem gerust contact op. Wij denken met U mee: in Uw belang.